گربه ای در خانه ی خالی

» این مرثیه برای منه یا تو؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» برای عشق که تنها پناه آدم هاست... :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» بیهوده... :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» سال!می فهمی؟ :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» خب!گرفته است! :: ۱۳٩٢/٤/٧
» تقدیم به... تاریخ :: ۱۳٩٢/۳/۱
» خانه ی کلمات :: ۱۳٩٢/٢/۱
» می کشم آخرین نفس ها را... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» هدیه جشن تولدت شده... :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» بی هیاهو :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» مرا بغل بکنی بعد بعد مدت ها :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» مرا معلم عشق تو,شاعری آموخت :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» مردم از عمر چو سالی گذرد ، عید کنند :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» پیغمبر کلاسیک, پری مدرن و غسل جنابت! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» تولد تو,تولد تو... :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» و شب هنوز هم گویی ادامه همان شب بیهوده است... :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» Red violin :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» عکس دو نفره :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» نفس بکش! :: ۱۳٩٠/۳/٢
» نمایشگاه کتاب :: ۱۳٩٠/٢/۸
» چاره؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» سال بد، سال بااااد :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» این جنون لعنتی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» چرا؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» برای تولد و بودن :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» گفتن چیزهایی که لازم نیست :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
» خبری هست... :: ۱۳۸٩/٦/۸
» قلبی که ضربانش از آن من نیست :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» ۱۳۸٩/٤/۳۱ :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» و زندگی هنوز ادامه دارد :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» انتخاب/ات :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» زنده ام :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» آه ای ...بیست و هفت سالگی؟ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» سندرم مزمن پائیز یا چی؟ :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
» به مناسبت هیچ چی! :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» امروز درست یک ساله و یک ماهه و یک روزه که... :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» ۱۳۸٧/٢/۳ :: ۱۳۸٧/٢/۳
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٦/٧/٢٦ :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» ۱۳۸٦/٥/۱٤ :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» ۱۳۸٦/٤/٢٠ :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ۱۳۸٦/۱/۱۱ :: ۱۳۸٦/۱/۱۱
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۸ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
» ۱۳۸٥/۱٠/۱ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱
» ۱۳۸٥/۸/۱٦ :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» ۱۳۸٥/٦/۳ :: ۱۳۸٥/٦/۳