گربه ای در خانه ی خالی

 
نویسنده : الهام میزبان - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/۳
 

در باز است

باز پرنده است

پس:

در پرنده است

 

اين تنها جوابي است که امروز و هميشه به بي منطق بودن شعر گفتن دارم

منطق ِ شعر...منطق ِ...

                    در باز است ...

                    

                        

با نهايت اندوه ، به دوست داشتن ِ بزرگ ِ زندگي ام

که مي تواند اين سياهي را دوست بدارد. که...

 

چسباند عکس ِغمزده ي اين دوشنبه را

چسباند دست ِسرد ِخودش را به من ،به... را/

راحت نشست توي ِخودش بعد سر کشيد

ليوان ِدل بهم زده ي شير انبه را

يک عمر جمع شد ته ِبطري که هي فقط...

يک عمر منتظر بشو تا چوب پنبه را...

اين موج مي رسد که ز ساحل جدا شوي                       ليوان ِگيج ِآب، دو خواب آور ِ قوي

که مي خورد به بودن ِياس آور ِخدا                         [موزيک ِتلخ و خيس  صداي فرشته ها]

در لحظه ِ عبور دوتا چوب ِبستني                              زن مي رسد به مرز ِ جهان ِ شکستني

اين بطري ِ سقوط شده در ميان ِ آب                            از دست هاي ِيخ زده ي يک خداي ِخواب/

آلوده ي مچاله ي تنهاي ِخسته است                           -اين راه  چند قرن ِتمام است بسته است

اين راه مي رسد به عبور هميشگي                            از نقطه هاي ِتيره و کور ِ هميشگي

اين راه مي رسد به عبور از درون ِخود                       اين راه مي رسد به...تقلا تمام شد

                                    

                                             بطري ِ محو...زن که تمام ِدوشنبه ها

                                            هي سعي ...سعي کرد که اين چوب پنبه را...